Ks. Krzysztof Koch – ur. 5 września 1978 r. w Tucholi w rodzinie rolnika Kazimierza i Marii z domu Urbaniak. Po zakończeniu edukacji w Szkole Podstawowej w rodzinnej miejscowości w Wielkim Mędromierzu naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił w 1997 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 25 marca 2003 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Tego samego roku w dniu 8 czerwca w katedrze pelplińskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Następnie przez rok pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie w dekanacie kartuskim. W 2004 r. rozpoczął studia specjalistyczne z historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Po zdobyciu licencjatu, korzystając z przyznanego mu stypendium, udał się do Rzymu, gdzie pobierał nauki w Watykańskiej Szkole Paleografii, Dyplomatyki i Archiwistyki oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, co zaowocowało zdobyciem dyplomu „Magistrum in Bonis Culturalibus Ecclesiae”. Po powrocie do Polski przez rok kontynuował studia w Lublinie. W 2009 r. osiadł w Pelplinie jako wicedyrektor, w roku następnym jako dyrektor, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (od 2010 r. przekształconej w Bibliotekę Diecezjalną). Zwieńczeniem studiów specjalistycznych w Lublinie było uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie złożonych egzaminów i przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: Konstantyn Dominik (1870 – 1942), biskup pomocniczy chełmiński. W październiku 2010 r. decyzją Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi rozpoczął prowadzenie wykładów i seminarium naukowego z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 2011 r. został mianowany prezesem fundacji „Pelplińska Biblia Gutenberga”. W 2013 r. został mianowany przez nowego księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę członkiem jednej z komisji przedwizytacyjnych. Decyzją tegoż biskupa od 6 stycznia 2014 r. obok dotychczasowych obowiązków objął urząd proboszcza parafii p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani. Ks. Koch jest autorem kilkunastu haseł leksykograficznych, kilku artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Do ważniejszych publikacji można zaliczyć książkę:Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność, Pelplin 2011 oraz artykuł p.t.Proces unifikacji formacji seminaryjnej w II Rzeczypospolitej w świetle „Pamiętników Związku Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego”, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 11, pod red. Jana Walkusza, Lublin 2012.


          

 Strona internetowa została wykonana w ramach projektu: „Przygotowanie i wystawienie widowiska teatralnego poświęconego tematyce świąt Bożego Narodzenia w szerszym kontekście historyczno - regionalnym Kociewia”